RODO

Inspe Szczecin > RODO

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 25 maja 2018 r. będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane poniżej jako „RODO” .

Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu czyli osobom fizycznym, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wszystkich niezbędnych wg przepisów RODO informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
IN SPE GRUPA MARKETINGOWA SYLWIA MATCZAK, z siedzibą w Szczecinie, kod 71-324, przy
ul. Wojska Polskiego 158/2, NIP: 8521092204, REGON: 320274511.
Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.
W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@inspe-grupa.pl

Cel przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przede wszystkim wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń,
c) marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nastąpi to wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.
Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.
Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa:

  • dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail,
  • PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości na potrzeby rozliczeń podatkowych, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń
  • informacje o zakupionych towarach i wykorzystanych usługach.

Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych powyżej celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:
a) podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe, usługi IT, usługi prawne, usługi marketingowe i/lub eventowe,

b) organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich.
    Państwa dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich. Państwa dane mogą być jednak pośrednio przekazane do państw trzecich (USA) w związku z działaniami  podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem programów, aplikacji pochodzących z tych serwisów m.in. Facebook, Twitter, Google+.

Okres przechowywania danych.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celachmarketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat od momentu ostatniego kontaktu z Państwem. Pozostałe dane będą przechowywane przez trzy lata od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy prawnej. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Po upływie powyższych okresów dane będą usuwane.

Uprawnienia posiadacza danych.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:

a) dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c
RODO),

f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Wykonanie powyższych uprawnień można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na adres e-mail: kontakt@inspe-grupa.pl

Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.
W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi podanie danych, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, jest wymogiem ustawowym oraz umownym i dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy.

Niepodanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Podanie takich danych osobowych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, ich niepodanie w zasadzie nie zawsze będzie skutkowało odmową zawarcia czy wykonania umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Środki ochrony danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zmiana przepisów.
W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych  osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych  osobowych.